0

2022
2022

Rapport

d'activités

Le mot du président

Nico Meisch

Président de la Fondation Zentrum fir politesch Bildung

“La bonne coopération avec tous nos partenaires, mais en particulier avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse nous a permis de bien avancer dans la mise en oeuvre de nos priorités : la coopération avec l’ensemble du secteur éducatif formel et non formel aboutissant à une offre diversifiée de projets, formations et matériel pédagogique ainsi que la mise en place d’un service éducatif en contact direct avec les jeunes, notamment à travers le DemokratieLabo.”

Michèle Schilt

Directrice adjointe de la Fondation Zentrum fir politesch Bildung

“Donner aux jeunes l’occasion de ‘toucher’ – au sens propre – les institutions qui les concernent, notamment la Chambre des Députés et la Justice, est tout aussi important que de leur donner le droit de parole et de co-décision en classe, à l’école, à la Maison Relais ou la Maison de Jeunes. L’essentiel est de leur faire confiance et d’être convaincu·e qu’ils et elles soient capables de faire leurs propres réflexions et de prendre leurs responsabilités.”

#

Le ZpB

16
Accords et Partenariats
avec des acteurs luxembourgeois
#
28
Collaborateur·trice·s
travaillant pour le ZpB
#
4
Stagiaires
#
16
Freelancer
#
12
Membres
du Conseil d'administration
#
12
Membres
du Conseil scientifique
#
125
Ambassadeur·drice·s
#
#
Dr. Sabine Dengel
Membre du conseil scientifique

Für mich selbst war das Heft duerchbléck! zu Konscht & Demokratie besonders interessant, weil die an der Schnittstelle von politischer und kultureller Bildung entfalteten Themen und Fragestellungen entlang spezifisch luxemburgischer Beispiele aus den Sphären der Kunst, der Architektur, der Kulturökonomie etc. neue Perspektiven und Einsichten ermöglichen.

02

Événements & Expos

Janvier
Journée de la Mémoire de l’Holocauste
Plus de 70 événements et activités pédagogiques liés à la commémoration de la Shoah.
Mars
Den DemokratieLabo on Tour 2022
3.334 élèves et enseignant·e·s  ont pu visiter le DemokratieLabo en 2022!
Avril
Kannerkonferenz ChiCo
Questions clés de la ChiCo 2022 : « Pourquoi suis-je important·e ? et « Où me faire entendre ? »
Juin
Film&Politik 2022
Ciné-conférences avec extraits de films. Le thème de la 6e saison : « Conflit ».
Septembre
#WIELE WAT MIR SINN
Exposition itinérante documentant l’évolution du droit de vote au Luxembourg.
Novembre
Zuch vun der Demokratie
Nous célébrons la 5e édition du train de la démocratie !


Play Video
Annelise Scheuren
Collaboratrice Service éducatif

Ech gesi meng Missioun am Service Éducatif doran, de Jonken an Erwuessenen eng Plaz unzebidde, wou si Meenunge bilden, äusseren an duerch Diskussiounen och a Fro stelle kënnen. Dobäi däerf een net vergiessen, dass virun allem d’Nolauschteren eng immens grouss Roll spillt. Dat si menger Meenung no wichteg Viraussetzungen dofir, d'Zesummeliewen an enger demokratescher Gesellschaft ze erméiglechen.

03

Formations

formel 71%
non-formel 17%
Éducation formel
(enseignement fondamental & secondaire)
Éducation non-formel
(maison relais, maison de jeunes, scouts, ...)
 • Janvier
  6 formel. 2 non-formel
 • Février
  3 formel. 2 non-formel
 • Mars
  4 formel. 2 non-formel
 • Avril
  5 formel. 3 non-formel
 • Mai
  8 formel. 3 non-formel
 • Juin
  9 formel. 1 non-formel
 • Juillet
  - formel. - non-formel
 • Août
  - formel. - non-formel
 • Septembre
  8 formel. 1 non-formel
 • Octobre
  11 formel. - non-formel
 • Novembre
  13 formel. 2 non-formel
 • Décembre
  4 formel. 1 non-formel
Un total de
88 formations
1409 participant·e·s
Vicky Reichling
Membre du Conseil d’administration

Menger Meenung no ass eng Gesellschaft, déi politesch Bildung net fërdert: Eng Gesellschaft déi méi séier gespléckt ka ginn. Déi éischter Extremer siche geet an net kompromëssbereet ass. Eng Gesellschaft wou Respekt fir Diversitéit ëmschloe kann a Gewalt géint Minoritéiten. Eng Gesellschaft, déi net hannerfreet, mee politesch Entscheedungen einfach iwwert sech ergoe léisst. Dat ass kee Gesellschaftsbild, wat ech mer fir Lëtzebuerg oder Europa virstellen. Dofir fannen ech et wichteg, dass op europäeschem Niveau politesch Bildung gefërdert gëtt. An dass den ZpB mat senge Projeten a mat sengen immens engagéierte Mataarbechter sech asëtzt fir politesch Bildung a sengen diverse Formen ënnert Leit ze bréngen zu Lëtzebuerg.

#
Paula Martins
Membre du Conseil d'administration

Meng Missioun am Conseil d'administration ass, meng Experienz vun der auslännescher Populatioun matzedeele, fir dass d’Demokratie vun allen erlieft a gelieft gëtt.

05

Service éducatif

Zentrum Fünfbrunnen
Der Gedenkort Fünfbrunnen (fr. Cinqfontaines) ist eng mit der Geschichte der Shoah verbunden. Seit 2022 ist das Zentrum Fünfbrunnen ein Bildungsort mit einem pädagogischen Angebot, das vom ZpB und dem Service national de la jeunesse entwickelt und durchgeführt wird.
Woch vun der Demokratie
En collaboration avec le MENJE et le Jugendrot/CNEL, la première Semaine de la démocratie et de la citoyenneté a été organisée fin octobre 2022 dans les écoles secondaires luxembourgeoises. Le ZpB avait offert des formations et des workshops.
#mengChamber
Der etwas andere Parlamentsbesuch : Auf dem Programm stehen u.a. Rollenspiele, ein Treffen mit Abgeordneten sowie die Verfolgung einer Plenarsitzung. Ziel ist es, die parlamentarische Arbeit und die Funktionsweise der Demokratie in Luxemburg näher zu bringen.
Meine Brille, deine Brille: Bist du so wie ich dich seh?!
Im Workshop setzen die Teilnehmenden sich mit verschiedenen Formen von Diskriminierung und deren Folgen auseinander. Es geht darum, Vorurteile und Privilegien sowie die Auswirkungen von systemischen Diskriminierungen zu erkennen. Dadurch sollen individuelle und kollektive Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden.
YOUstice
Schüler*innen wohnen einem Strafprozess bei und entdecken während eines Rollenspiels die Aufgaben der unterschiedlichen Justizakteur*innen. Sie lernen die Grundlagen des Justizsystems in Luxemburg kennen und denken über die Rolle der dritten Gewalt in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat nach.
DemocraCity
In der Simulation DemocraCity lernen die Teilnehmenden demokratische Entscheidungsprozesse kennen und verstehen die Komplexität politischer Zusammenhänge. Sie machen sich eigene Interessen bewusst, entwickeln Parteiprogramme und bauen auf dieser Grundlage eine Stadt.
#
Fränz Siebenaller
Collaborateur Service éducatif Centre Cinqfontaines

Perséinlech géif ech de Start vum Centre Cinqfontaines ervirhiewen. Um Terrain vun engem eemolege Klouschter goufen tëscht 1941 an 1943 Judden a Jüddinnen internéiert, a spéiderhin deportéiert. Héi entsteet grad an Zesummenaarbecht mam SNJ en Erënnerungs- a Bildungszentrum. Et ass e ganz spezielle Projet, well et eng eenzegaarteg Plaz ass, déi et sou a kenger anerer Form zu Lëtzebuerg gëtt. D’ Erhale vun der Plaz an der Erënnerung un dat, wat do geschitt ass, ass enorm wichteg. Och, fir aktuell Entwécklunge kritesch ze betruechten, an zesumme mat de Jonken an deene manner Jonken ze kucken, wéi mir dës Erausfuerderunge kënnen zesummen ugoen. Ech si gespaant, wéi sech dëse Projet entwéckelt, a frou an dankbar, do mat wierken ze dierfen.

06

Programmes internationaux

Das Programm United Nations Youth Delegates (UNYD) ermöglicht jedes Jahr zwei Jugendlichen, die diplomatische Delegation ihrer Regierung bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zu begleiten. Im Rahmen der Kommissionsarbeit können sie eine Rede vorbereiten und an Verhandlungen teilnehmen. 2022 / 2023 vertreten Lara Bertemes und Iness Chakir Luxemburg als UN-Delegierte.

Ein Projekt in Zusammenarbeit mit: de Jugendrot - CGJL, Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies asbl - ALNU, Ministère des Affaires étrangères et européennes, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Stéphanie Feipel
Collaboratrice Service éducatif

Meng Motivatioun fir beim ZpB ze schaffen entspréngt direkt aus menger Aarbecht a Leidenschaft als Proff. D’Hoffnung, a souguer de staarken Drang bei de Jonken d’Verständnis an den Interessi fir d’Demokratie ze stimuléieren, huet mech zum ZpB gefouert. Ech wëll och mäin Deel dozou bäidroen an de Jonker op Aenhéicht begéine fir mat hinnen aktiv ze ginn, hir Suergen an Interessen ze erkennen an eescht ze huelen an och den Engagement jeglecher Aart ze fërderen. Si sollen d’Wichtegkeet vum Respekt vun der Demokratie erfaassen, dëst esou wuel fir hiren Alldag wéi och als nächst Generatioun um Rudder.

07

Communication

Site web

 • 124.524

  Pages consultées

 • 40%

  Croissance par rapport à 2021

Instagram

 • 1.009

  Abonné·e·s

 • 60%

  Croissance par rapport à 2021

Chaîne Youtube

 • 95

  Vidéos

 • 12

  playlists

 • 270

  Abonné·e·s

facebook

 • 2.820

  Abonné·e·s

#
08

Perspectives

Marc Schoentgen

Directeur de la Fondation Zentrum fir politesch Bildung

Les développements politiques, sociaux et techniques actuels influencent les priorités thématiques et les méthodes de l’éducation à la citoyenneté au Luxembourg. Il s’agit donc également de mettre en évidence les controverses présentes dans la société et la politique et de les aborder dans notre travail pédagogique.
Dans une période que beaucoup vivent comme une crise, la résilience est devenue un mot-clé courant : la capacité de résistance, surtout des jeunes citoyen·ne·s d’aujourd’hui, face aux dangers actuels pour la démocratie est donc davantage au centre de notre travail.
Annaïk Garin
Collaboratrice Publications

Les élections communales et nationales ont lieu en 2023. Ce sont deux moments décisifs pour la démocratie puisque les citoyen·ne·s élisent les personnes qui vont les représenter pendant les prochaines années. Le ZpB crée donc des produits et formations autour des élections, un thème qui provoque un certain désintérêt et parfois même des frustrations à travers la population. Comment parler des élections de manière intéressante ? Comment montrer qu'il s'agit d'un moment crucial pour toutes les personnes qui vivent au Luxembourg ? Présenter les élections comme une opportunité de réfléchir aux possibles évolutions et problèmes dans sa commune ou dans le pays, cela est le défi de cette année.

09

Comptes annuels

Télécharger PDF